RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych jest: Karczma w Polu

2. Cele i podstawy przetwarzania:

  • W celu dokonania rezerwacji ,realizacji usług cateringowych ,organizacja przyjęć, wesela,komunie,imprezy rodzinne w Karczmie w Polu, co stanowi czynności poprzedzające zawarcie umowy wykonane na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • W celu rozliczenia świadczonych usług gastronomicznych, co stanowi wykonanie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO),
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO)

3. Kategorie przetwarzanych danych:

  • Podstawowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy itp.

4. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z których usług korzysta Administrator danych osobowych przy przetwarzaniu danych – firmy księgowe, kancelarie prawne, formy informatyczne obsługujące systemy rezerwacyjne.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe stanowiące podstawowe dane kontaktowe Administrator danych przechowuje dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych (organizacja przyjęć, rezerwacje w Karczmie) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, lub do czasu, aż Administrator sam ustali, że dane osobowe są nieaktualne.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania,sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych telefonicznie pod numerem lub meilowo,: [email protected].

8. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na prawidłową realizację usług świadczonych przez Administratora danych osobowych. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Administratora danych osobowych.